A PAGE IN THE POLISH HISTORY OF LOGIC: JAN ŁUKASIEWICZ AND JAN SALAMUCHA

  • Andrzej Rogalski Polonia University in Czestochowa

Abstract

The paper is divided in two parts the first of which contains the philo- sophical background, the origin and the program of the Cracow Circle of which Salamucha was one of founders. The second part underlines strictly Salamu- cha`s studies in the field of the history of logic. The final part is an attempt to compare the reciprocal influence of Łukasiewicz and Salamucha.

References

O metodę w filozofii, “Przegląd Filozoficzny” Vol. 31, p. 3-5. [1934] Znaczenie analizy logicznej dla poznania, “Przegląd Filozoficz-

ny” Vol. 37.

Zur Geschichte der Aussagenlogik, “Erkenntnis” Vol. 5 nr 2,

p. 111-131; Z historji logiki zdań, “Przegląd Filozoficzny” Vol. 37 (1934) nr 4, p. 417-437.

O sylogistyce Arystotelesa, in: Z zagadnień logiki i filozofii. Pi- sma wybrane, ed. by J. Słupecki, PWN: Warszawa 1961.

Aristotle`s Syllogistic from the Standpoint of Modern Formal

Logic, Clarendon Press: Oxford.

Pojęcie dedukcji u Arystotelesa i św. Tomasza z Akwinu. Stud- jum historyczno-krytyczne, Nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Warszawie: Warszawa.

Dowód "ex motu" na istnienie Boga. Analiza logiczna argumen-

tacji św. Tomasza z Akwinu, "Collectanea Theologica" (Lwów) Vol. 15 nr 1-2, p. 53-92 (English translation by T. Gierymski and

M. Heitzman, "The New Scholasticism" Vol. 32 (1958) nr 3,

p. 334-372).

Logika zdań u Wilhelma Ockhama, "Przegląd Filozoficzny" Vol. 38 nr 3, p. 208-239 (German translation by J. Bendiek: Die Aussagenlogik bei Wilhelm Ockham, “Franziskanische Studien” Vol. 32 (1950) p. 97-134).

a] Myśl katolicka wobec logiki współczesnej, "Studia Gnesnensia" Vol. 15, Poznań.

b] Pojawienie się zagadnień antynomialnych na gruncie logiki średniowiecznej, "Przegląd Filozoficzny" Vol. 40 nr 1, p. 68-89;

nr 3, p. 320-343.

Z dziejów nominalizmu średniowiecznego, in: Charisteria. Roz- prawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewi- czowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, ed. by T. Czeżowski, PWN: Warszawa, p. 207-238.

Wiedza i wiara. Wybrane pisma filozoficzne, red. J. J. Jadacki,

K. Świętorzecka, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin.

Bocheński J.M. [1993], Wspomnienia, Kraków.

Czeżewski T. [1971], Salamucha Jan, in: Filozofia w Polsce. Słownik pisa- rzy, Ossolineum - Wydawnictwo PAN: Wrocław-Warszawa.

Drewnowski J. F. [1996], Filozofia i precyzja. Zarys programu filozoficz-

nego i inne pisma, wybór tekstów i opracowanie S. Majdański i S. Zalewski, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin.

Gromska D. [1948], Philosophes polonais morts entre 1938 et 1945,

"Studia Philosophica" (Kraków-Poznań) Vol. 3 (1939-1946),

p. 54-57.

Jordan Z. A. [1963], Philosophy and Ideology, Dordrecht.

Piech S. [1992-1993], Salamucha Jan, in: Polski Słownik Biograficzny, Vol. 34, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich - Wydawnictwo PAN: Wrocław-Warszawa, p. 354-356.

Rogalski A. K. [1995], Z zastosowań ontologii Stanisława Leśniewskiego,

Redakcja Wydawnictw KUL: Lublin.

Sobociński B. [1958], Jan Salamucha (1903-1944): A Biographical Note, "The New Scholasticism" Vol. 32 nr 3, p. 327-333.

Żarnecka-Biały E. [1995], Jan Salamucha - historyk logiki, in: Logika i metafilozofia, ed. by Z. Wolak, Biblos - OBI, Tarnów-Kraków 1995, p. 33-46.


Abstract views: 151
PDF Downloads: 131
Published
2014-04-08
How to Cite
Rogalski, A. (2014). A PAGE IN THE POLISH HISTORY OF LOGIC: JAN ŁUKASIEWICZ AND JAN SALAMUCHA. Scientific Journal of Polonia University, 9(2), 13-21. https://doi.org/10.23856/0901