NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU SPOŁECZNEGO JAKO PRZYCZYNA UBÓSTWA MATERIALNEGO I KULTUROWEGO

  • Andrzej Kryński Polonia University in Czestochowa

Abstract

Rok 1989 uważany jest za przełomowy we współczesnej hi- storii Polski. Z jednej strony wprowadzenie nowego ustroju politycz- nego spowodowało, że kraj nasz włączony został w orbitę global- nych procesów cywilizacyjnych, które zapoczątkowały proces prze- mian społeczeństwa narodowego w społeczeństwo posttradycyjne, funkcjonujące w globalnym, kosmopolitycznym porządku1. Oczywi- ście wpływy kulturowe związane z globalizacją widoczne były dużo wcześniej, jednakże dopiero polityczne otwarcie spowodowało gwałtowne przyspieszenie procesu zmian kulturowych.

Author Biography

Andrzej Kryński, Polonia University in Czestochowa
Prof., PhD

References

Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, War- szawa 2002.

Czerny J., Pedagogika wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych, [w:] Szkoła w świecie współczesnym, red. B. Muchacka, M. J. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Dahrendorf R., Nowoczesny konflikt społeczny, PWN, Warszawa 1993. Delors J., Edukacja. W niej jest zawarty skarb, Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji ds. Edukacji dla XXI wieku, Stowarzyszenie Oświatowe Polskich Wydawnictwa UNESCO, Warszawa 1996.

Dolata R., Szkoła – segregacja – nierówności, Warszawa 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Fullan M., Bennett B., Rolheiser-Bennett C., Linking Classroom and Scholl Improvement, “Educcitional Leaderhip” 1990.

Giddens A., Elementy teorii strukturacji, [w:] Jasińska-Kania, A. Nijakow- ski, L. M. Ziołkowski (red.) Współczesne teorie socjologiczne nr 696, T. 2, Warszawa 2006, Wydawnictwo Sihda.

Giddens A., Między lewicą i prawicą. Przyszłość polityki rady. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Warszawa 2001. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2006, PWN.

Gmerek T., (red.), Edukacja i stratyfikacja społeczna, Wolumin, Poznań 2003. Zob. T. Gmerek, Edukacja i procesy stratyfikacji społec- znej, czyli - czy można sprawiedliwie skonstruować nierówność. [w:] B. Śliwerski (red.), Nowe konteksty (dla) edukacji alternat- ywnej XXI wieku. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.

Grocki R., Vademecum zagrożeń, DW Bellona, Warszawa 2003.

Hargreves A., Understanding Educational Change [w:] The New Mean- ing of Educational Change, red. M. Fullan, New York 1991.

Kawula S., Meandry pomocniczości w układach lokalizacji globalnych,

[w:] Edukacja 3 (711) 2000.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Mazurska Wszechnica Nauczycielska Współpracy Wydawnictwa Trans Humana, Olecko 1995.

Madej T., Danecki A., Zasadzki W., Pomorze Zachodnie – nowe wyzwan- ia dla polityki regionalnej i lokalnej, Polityka Gospodarcza nr 1, SGH, Warszawa 1999.

Morawski W., Wiry globalizacji [w:] Kultura, Osobowość, Polityka, red. P. Chmielewski, T. Krauze, W. Wesołowski, Warszawa. Szarfenberg R., Marginalizacja i wykluczenie społeczne. [w:] Kwartalnik PULS, styczeń-marzec 2005, Toruń: ROPS. Zob. Wykład mono- graficzny dostępny pod adresem: www.ips.uw.edu.pl/szarf w dniu 10.05.2011 r.

Szymańska M., „Globalni przegrani”, czyli o przeciwdziałaniu w międzypokoleniowej transmisji nierówności społecznej, [w:] Społeczny kontekst przemian i potrzeb w edukacji, pod red. P.P. Barczyk i G. Paprotnej, Mysłowice 2011.

Szymańska M., Doświadczenie biedy przez dzieci we współczesnej rzec- zywistości w kontekście ich podmiotowego rozwoju, [w:] Pod- miotowość w praktyce edukacyjnej: Konteksty – działania – zagrożenia, red. nauk. A. Popławska, Wydawnictwo PRYMAT, Białystok 2009.

Szymańska M., Edukacja do zmian – życie i praca zawodowe we współczesnym świecie. [w:] Edukacja dla potrzeb rynku pracy – realia, możliwości, perspektywy, NWP Piotrków Trybunalski 2011.

Szymańska M., Natura i pomiar biedy – wybrane modele badań [w:] Pedagogika. Badania, Dyskusje. Otwarcia, zeszyt 2, pod red. B. Walasek-Jarosz, Oficyna Wydawnicza Staropolskiej Szkoły Wyższej, Kielce 2013.

Szymańska M., Rozważania wokół fenomenu współczesnej rodziny, [w:] Dezintegracja rodziny, red. nauk. Ks. J. Siewiora, Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej, Biblios, Tarnów 2013.

Szymańska M., Szkolne programy profilaktyki i ich rola w działalności edukacyjnej i wychowawczej szkoły, [w:] Socjalno-pedagogickie aspekty Agresie stredoskolnikow a jej prewencje, red. J. E. Kominarec, Preszow 2011.

Szymańska M., Wpływ planowania na efektywną zmianę w oświacie,

Wydawnictwo UJK, Piotrków Trybunalski 2008.

Szymański M.J., Edukacja – droga reprodukcji czy emancypacja człowieka. [w:] M. J. Szymański W poszukiwaniu drogi. Szanse I problemy edukacji i Polsce, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków, 2004, s. 67.

Szymański M.J., Funkcje edukacji szkolnej w zmieniającym się społeczeństwie, [w:] Szkoła w świecie współczesnym (red.) B. Muchacka, M. J. Szymański, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Terpil J., Konsekwencje życiowe bezrobocia, [w:] Kwestie społeczne I krytyczne sytuacje u progu lat 90, red. J. Rysz-Kowalski, War- szawa 199.

Turner J.H., Socjologia. Koncepcje i zastosowania, PWN, Poznań 1998.

Veit-Wilson J., Dignity not Poveity. A. Minimum Income standard from the UK, Institute for Public Policy Research, London 1994, [w:] Wilson, Studying inner – city dislocation: the challenge of public agenda research, American Socjological, Review nr 50, 1991.


Abstract views: 198
PDF Downloads: 132
Published
2014-04-30
How to Cite
Kryński, A. (2014). NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU SPOŁECZNEGO JAKO PRZYCZYNA UBÓSTWA MATERIALNEGO I KULTUROWEGO. Scientific Journal of Polonia University, 9(2), 109-123. https://doi.org/10.23856/0906

Most read articles by the same author(s)