EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIAL STRATIFICATION

Keywords: Social structure, stratification, stratification factors, education, stratifying role of education.

Abstract

The constituent element of every society is its structure. It grows on the basis of multiple factors and constitutes a specific context of human behavior, and more specifically the behavior of individuals of particular groups. On the one hand, human action always has a specific internal logic, but it is also externally conditioned; it takes place within a concrete framework, which are called structures.

The structures are therefore a systematized pattern constituting specific frames defining the ways of human interaction. Among social structures, social stratification is at the forefront, understood as a system of structured, socially important inequalities. Within them, individuals or categories of people have unequal access to socially appreciated values.In modern society, education is one of the most important factors of social stratification. It is within the framework of the education process that individuals prepare to fulfill social roles. Considering the fact that some roles are described as important and desirable, they are also better paid, and moreover, they are given higher social prestige. As a consequence, they become an important factor of social stratification. On the other hand, unequal access to education for any reason, makes it difficult for individuals to promote themselves and places them lower in the hierarchy of layers. In this way, education becomes an important factor in social stratification.

References

Bejma, U. (2015). Ubóstwo jako czynnik dezintegracji współczesnej rodziny polskiej, w: Chrostowska, B., Dymowska, M., Zmysłowska M. (Reds.). Rodzina wobec problemów i wyzwań współczesności. W poszukiwaniu rozwiązań, tom 2, 147 – 158. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [in Polish].

Boudon, R. (1974). Education, Opportunity and Social Inequality. New York: Wiley. [in English].

Bourdieu, P., Passeron, J. C. (1990). Reprodukcja. Elementy teorii nauczania. Warszawa: PWN. [in Polish].

Dolata, R. (2008). Szkoła – segregacja – nierówności. Warszawa: Wyd. Uniw. Warszawskiego. [in Polish].

Durkheim, E. (2000). Zasady metody socjologicznej, (tum. J. Szacki). Warszawa: PWN. [in Polish].

Giddens, A. (2006). Socjologia. Warszawa: PWN. [in Polish].

Gromkowska-Melosik, A., Gmerek, T. (2008). Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”. [in Polish].

Majkowski, W. (1985). People’s Poland: Patterns of Social Inequality and Conflict. Westport – London: Greenwood Press. [in English].

Majkowski, W. (2015). Od klas w systemie socjalistycznym do klas pazernego kapitalizmu, w: Wołk, A., Potasińska, A. (Reds.). Nierówności społeczne we współczesnym świecie. Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego, s. 11-24. [in Polish].

Nisbet, R. A. (1973). The Social Philosophers. Community and Conflict in Western Thought. New York: Thomas Y. Crowell Co. [in English].

Ossowski, S. (1998). O strukturze społecznej. Warszawa: PWN. [in Polish].

Sorokin, P. (1969). Social Mobility in: Structured Social Inequality: C.S. Heller ed., New York: The Macmillan Company, pp. 317-325. [in English].

Szacki, J. (2002). Historia myśli socjologicznej. Warszawa: PWN. [in Polish].

Szymańska, M. (2015). Wokół idei człowieka poszukującego-lokalny model wspierania rozwoju studentów do wejścia na rynek pracy, w: Sałaty, E., Mazur, M., Bojanowicz, J. (Reds.). Edukacja w dialogu pokoleń i budowaniu lepszej przyszłości. Radom, s. 402-413. [in Polish].

Trafiałek, E., Janik, R. (2014). Edukacja w profilaktyce pauperyzacji i marginalizacji społecznej, w: Trafiałek, E., Pisarczyk, G. (Reds.). Ubóstwo jako globalna kwestia społeczna. Kielce: Oficyna Poligraficzna Apla, s. 161-171. [in Polish].

Westergard, J. (1995). Who Gets What? The Hardening of Class Inequality in the Late Twentieth Century. Cambridge: Polity. [in English].


Abstract views: 222
PDF Downloads: 87
Published
2019-11-26
How to Cite
Majkowski, W., & Mazur, J. (2019). EDUCATION AS A FACTOR OF SOCIAL STRATIFICATION. Scientific Journal of Polonia University, 36(5), 48-58. https://doi.org/10.23856/3605