INNOVATIVE METHODS AND IT TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MODERN LANGUAGES AT THE ECONOMIC UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF TEACHING UKRAINIAN AND POLISH LANGUAGES AS FOREIGN)

Keywords: innovative methods, Polish language, Ukrainian language, IT-technologies, circulation education, case study method, project method,

Abstract

The article presents the specific character of teaching foreign languages – "Ukrainian as a foreign language" and "Polish as a foreign language" – for students-economists at Kiev National Economic University named after Vadym Hetman. The basic assumptions of these disciplines are the principle of regularity, the orientation on achieving linguistic communication, and familiarizing students with vocational vocabulary. Disciplines are aimed at teaching practical knowledge of Ukrainian and Polish as foreign languages, shaping cultural (real-life) competences and familiarizing with the normative principles of functioning of these languages in various communication situations.

Particular attention is also paid to the use of innovative methods and IT technologies in language education of a modern economic university (case study method, project method, metaplan method in teaching Polish and Ukrainian languages as foreign).

References

Czemerkin, S. (2009). Język ukraiński w Internecie: procesy wewnętrznojęzykowe i zewnętrznostrukturalne. Kijów. [in Ukrainian].
Dobrosz-Michiewicz, K., Księżopolska, K., Łacheta, J., Tomczak, M., Traczewska, M. (2016). Problemowe case study do realizacji zajęć warsztatowych: cztery zestawy. Warszawa: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. [in Poland].
Gonczarenko, L. А. (2013). Celowość zastosowania metody „Metaplan” w nauczaniu dyscyplin humanistycznych w warunkach kształcenia specjalistycznego. Chersoń: Tauryjskie Czasopismo Edukacyjne, 3 (43), 21-25. [in Ukrainian].
Grzenia, J. (2007). Komunikacja językowa w Internecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [in Poland].
Konowałow, О. J. (2002). Internet i jego wpływ na rozwój instytucji szkolnictwa średniego, zawodowego i wyższego w Ameryce i Europie. Nowe technologie nauczania. Kijów: NMCEW. [in Ukrainian].
Łarina, N. B. (2013). Modele innowacyjne rozwoju zawodowego kadry menedżerskiej: metoda nauczania. Materiały naukowo-metodyczne. Kijów: NAAP. [in Ukrainian].
Polarenko, W. S. (2014). Metoda projektów na zajęciach języka angielskiego w uczelniach wyższych. Nowoczesne podejścia i innowacyjne tendencje w nauczaniu języków obcych: materiały IX Międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej. Kijów: NUTU "KPI”, 110-114. [in Ukrainian].
Połat, E. S. (2000). Metoda projektów na lekcjach języka obcego. Języki obce w szkole. Moskwa, 2, 3-10. [in Russian].
Sergiejew, I. S. (2004). Jak organizować zajęcia projektowe studentów: praktyczny przewodnik dla pracowników instytucji kształcenia ogólnego. Moskwa: Arkti. [in Russian].

Abstract views: 170
PDF Downloads: 128
Published
2018-04-10
How to Cite
Bondarchuk, L., Iermak, L., & Podgurska, T. (2018). INNOVATIVE METHODS AND IT TECHNOLOGIES IN THE TEACHING OF MODERN LANGUAGES AT THE ECONOMIC UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE OF TEACHING UKRAINIAN AND POLISH LANGUAGES AS FOREIGN). Scientific Journal of Polonia University, 28(3), 121-129. https://doi.org/10.23856/2815