TODAY’S THREATS OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF THE RIGHT TO LIFE

Keywords: Human Rights, Right to Life, Ethics, Society, Democracy

Abstract

In the modern world protecting the right to life encounters various obstacles. Personalistic ethics encouraging attitudes pro vita is also taking the dialogue with contemporary philosophical and political currents, including those that do not accept the integral concept of man, but rather they are in favor of his reductionist vision, which in turn it lead to reduced ability to protect human rights, despite their proclamation as the rights of individuals.

Appearing in this position „anthropological error”, it also leads to a reductionist vision of social structures such as family, society, nation or state. Moreover, such a vision of man and the world around him, it also determines the constitutional dimension of the state. Consequently, this leads to the creation and operation of various forms of democracy that instead create conditions for legal protection of the right to life from conception to natural death, legalize abortion and euthanasia. This is a serious contemporary threat to the right to life.

References

Balicki, J. (2000). Globalna polityka ludnościowa: konflikt Północ – Południe, „Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne”, No. 7/2, 219-231. [in Poland].
Balicki, J., Frątczak E., Nam, Ch. B. (2007). Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, edizione 2 completata. Warszawa: Instytut Politologii UKSW. [in Poland].
Balicki, J., Frątczak, E., Nam, Ch. B. (2003). Przemiany ludnościowe: Fakty – interpretacje – oceny, T. 1: Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa. Warszawa: Instytut Politologii UKSW. [in Poland].
Balicki, J., Skorowski, H. (1990). Wokół początku życia i śmierci człowieka. Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro i eutanazji. Piła: Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego. [in Poland].
Bondolfi, A. (1992). Primum non nocere. Studi di etica biomedica. Comano: Edizioni Alice. [in Poland].
Chałubiński, M. (Red.). (1994). Polityka i aborcja. Warszawa: Agencja Scholar. [in Poland].
Concetti, G. (1987a). AIDS. Problemi di coscienza, Casale Monferrato. [in Italian].
Concetti, G. (1987b). L'eutanasia. Aspetti giuridici, teologici, morali, Roma. [in Italian].
Concetti, G. (1987c). I trapianti di organi umani: esigenze morali. Casale Monferrato. [in Italian].
Dokument końcowy: Program Działania. (5-13.IX.1994). Międzynarodowa Konferencja na rzecz Ludności i Rozwoju. Programme of Action, United Nations International Conference on Population & Development (ICPD), Kair. [in Poland].
Dokumenty końcowe: Deklaracja Pekińska, Platforma Działania. (4-15.IX.1995). IV Światowa Konferencja w sprawach Kobiet. Report of the Fourth World Conference on Women, Pekin: Beijing. [in Poland].
Druga Konferencja na temat ludzkich osiedli Habitat II. (1996). Istambuł. [in Poland].
Drugie Światowe Zgromadzenie na temat starzenia się społeczeństw. (8-12.IV.2002). Madryt. [in Poland].
Fauré, Ch. (1985), La démoratie sans les femmes. Essai sur le libéralisme en France. Paris: Presses Universitaires de France. [in French].
Holzer, J. Z. (2006). Demografia. Warszawa: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [in Poland].
KAI (Katolicka Agencja Informacyjna). (12-VII-1994). Biskupi europejscy przeciw manipulacji rodziną. Słowo – Dziennik Katolicki, No. 133, 3. [in Poland].
Kongregacja Nauki Wiary. (1987). Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania. Odpowiedzi na niektóre aktualne zagadnienia, Tekst polski, Watykan. [in Poland].
Koperek, A. (2002). Współpraca Państwa i Kościoła w obronie praw człowieka, w: Człowiek – Kościół – Świat. Katolicka myśl społeczna u progu III tysiąclecia. Łódź: AWŁ, 219-235. [in Poland].
Koperek, J. (1994). `Demokratyzacja` prawa do życia, `Widoki. Pismo Społeczno-Kulturalne`, No. 9, 6-7. [in Poland].
Koperek, J. (2007). Nowe demokracje i spór o naturę wychowania do udziału w społeczeństwie obywatelskim. Częstochowa: Wydawnictwo „Educator”. [in Poland].
Kornas, S. (1986). Współczesne eksperymenty medyczne w ocenie etyki katolickiej, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Diecezjalne „Regina Poloniae”. [in Poland].
Kropiwnicki, J. (2008). Rodzina i ochrona życia poczętego na sesjach nadzwyczajnych ONZ (Kair plus pięć, Pekin plus pięć, Stambuł plus pięć). Annales. Etyka w życiu gospodarczym, Vol. 11, No. 2, 183-190. [in Poland].
Międzynarodowa Konferencja ONZ w Sprawie Ludności i Rozwoju. (5-13.IX.1994), Kair. [in Poland].
Muszala, A. (2003). Medycyna a globalizacja. Michela Schooyansa krytyka globalistycznej polityki antynatalistycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT. [in Poland].
Nathanson, B. N. (2000). Dłoń Boga. Podroż od śmierci do życia opisana przez znanego aborcjonistę, który zmienił poglądy, tłum. A. Nowak. Kraków: Wydawnictwo WAM. [in Poland].
Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia. Współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [in Poland].
Olejnik, S. (1993). Dar. Wezwanie. Odpowiedź. Teologia moralna, T. 7: Moralność życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwa ATK. [in Poland].
Olędzki, M. (1978). Normy moralne a polityka społeczna. Polityka Społeczna, No. 9, 2-5. [in Poland].
Paolo II, G. (1991). Ettera Enciclica. Centesimus Annus. Del Sommo Pontefice. Nel Centenario Della "Rerum Novarum". Roma: presso San Pietro.
Paweł VI. (1968). Encyklika Humanae Vitae, Tekst polski, Rzym. [in Poland].
Paweł, Jan II. (1995). Encyklika „Evangelium Vitae”. Watykan: Libreria Editrice Vaticana. [in Poland].
Schooyans, M. (1991). Aborcja a polityka. Lublin: Instytut Jana Pawła II KUL. [in Poland].
Sesja Komisji ONZ ds. Rozwoju Społecznego. (9-18.II.2005). Światowy Szczyt na rzecz Rozwoju Społecznego – 10 lat później, Nowy Jork. [in Poland].
Skorowski, H. (1987). Prawo do życia w kontekście współczesnych zagrożeń. In: Moralność chrześcijańska, Kolekcja «Communio». Poznań–Warszawa: Wydawnictwo Pallottinum, No. 2, 305-324. [in Poland].
Skorowski, H. (1992). Chrześcijańska interpretacja praw człowieka. Prawo własności w katolickiej nauce społecznej. Warszawa: Wydawnictwo «IMPULS». [in Poland].
Skorowski, H. (1994). Być chrześcijaninem i obywatelem dziś. Refleksje o postawach moralno-społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie. [in Poland].
Specjalna XXIII Sesja Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. (5-9.VI.2000). Kobiety 2000: równość płci, rozwój i pokój w XXI wieku, Nowy Jork. [in Poland].
Stokowski, F. (2015). Demografia. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [in Poland].
Styczeń, T. (1989). Dove sbaglia padre Häring, 30 Giorni, No. 5, 67-73. [in Italian].
Styczeń, T. (Ed.). (1991). Nienarodzony miarą demokracji. Biblioteka „Ethosu”, T. 1. Lublin: Instytut Jana Pawła II. [in Poland].
Surmiak, W. (2010). Etyczna ocena selekcji lub predeterminacji płci dziecka. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 43, No. 1, 94-106. [in Poland].
Szatur-Jaworska, B. (2016). Polska polityka społeczna wobec starzenia się ludności w latach 1971-2013, IPS UW. Warszawa: Elipsa Dom Wydawniczy. [in Poland].
Światowa IV Konferencja na Rzecz Kobiet. (1995). Pekin. [in Poland].
Światowa Konferencja Praw Człowieka. (1993). Wiedeń. [in Poland].
Światowy Szczyt Rozwoju Społecznego w Kopenhadze. (1995). Kopenhaga. [in Poland].
Wojtyła, K. (1960). Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Lublin: TN KUL. [in Poland].

Abstract views: 82
PDF Downloads: 74
Published
2018-06-18
How to Cite
Koperek, J., Koperek, A., & Kome, A. (2018). TODAY’S THREATS OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF PROTECTION OF THE RIGHT TO LIFE. Scientific Journal of Polonia University, 29(4), 128-134. https://doi.org/10.23856/2915