DYNAMIKA LUDNOŚCIOWA W POLSCE NA POCZĄTKU XXI W

  • Wladyslaw Majkowski Polonia University in Czestochowa

Abstract

Demographers analyzing the dynamics in the world's population face two types of problems. For the past they did not posses accurate data on the number of people in the world or in any particular society. Proposed by them number are more of a conjecture than of a high degree of probability. The sci- entists do not have data on that matter. For the future, it does not mean that the present demographic trends observed over a particular period of time will last in the future. For example, based on the data from the early 60s of the last century some demographers predicted that in 2000 the Polish population may exceed the size of 46 million. This had not happened. Contrary, Polish Society of the dynamic demographically turned into aging and its fertility dropped down to the lowest in Europe and even in the world. Referring to that E. Frątczak observed. Changes that have occurred over the life of the family in the first half of the period of transition in Poland should be considered shock- ing when it comes to the scope, depth, and a short period of time in which these changes have been implemented. The most important factors of change seem to be: disseminated one-child model family, divorce, alternative styles of family life, lack of adequate policy.

Author Biography

Wladyslaw Majkowski, Polonia University in Czestochowa
Prof. PhD

References

Bejma U., O niektórych aspektach ideologii New Age w ich odniesieniu do koncepcji rodziny, „Collectanea Theologica” 2008, nr 1, s. 202-213.

Ciechomska M., Od matriarchatu do feminizmu, Poznań 1996.

Engels F., Pochodzenie rodziny, własności prywatnej i państwa, War- szawa 1979

Frątczak E., Balicki J., Postawy i zachowania prokreacyjne młodego i śred- niego pokolenia kobiet i mężczyzn w Plsce, [w:] Wybrane problemy współczesnej demografii, (red.) J. Balicki et al., Łódź 2003.

Frątczak E., Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie. Oceny – Interpretacje – Teorie – Polityka rodzinna, [w:] Procesy Demo- graficzne u progu XXI wieku. Polska a Europa, (red.) Z. Strzelecki, Warszawa 2003.

Frątczak E., Starzenie się ludności Polski, [w:] Rodzina polska u progu trzeciego tysiąclecia, (red.) W. Majkowski, 2002.

Grothius D., Unsmashing the New Age, Downers Groves 1986.

GUS, Rocznik Statystyczny 1992, 2005, 2007, 2008, s. 203.

Holzer J., Urodzenia i zgony a struktura ludności Polski 1950-2000, War- szawa 1964.

Majkowski W., Antyrodzinne ideologie jako zagrożenie dla rodziny, [w:] Procesy demograficzne u progu XXI w. Polska a Europa, (red.) Z. Strzelecki, Warszawa 2003, s. 126-129.

Majkowski W., Rodzina Polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Ochocki A., Ludność świata – Powinność i kapitał, Warszawa 2010.

Okólski M., Płodność i rodzina w okresie transformacji, [w:] Współcze- sne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, (red.) J. Wasilewski, Warszawa 2006.

Slany K., I. Szczepaniak-Wiecha, Bezdzietność – czy nowa wartość we współczesnym świecie?, [w:] Systemy wartości a procesy demo- graficzne, (red.) K. Slany, A. Małek, I Szczepaniak-Wiecha, Kra- ków 2003.

Szukalski P., Związki kohabitacyjne w krajach rozwiniętych, „Wiadomo- ści Statystyczne” 2001, nr 1.


Abstract views: 146
PDF Downloads: 91
Published
2014-10-11
How to Cite
Majkowski, W. (2014). DYNAMIKA LUDNOŚCIOWA W POLSCE NA POCZĄTKU XXI W. Scientific Journal of Polonia University, 11(4), 45-66. https://doi.org/10.23856/1104