FAMILY SUPPORT ENTITIES IN THE MIGRATION SITUATION OF ITS MEMBERS

Keywords: Emigration, consequences of emigration for the family, supporters of the emigrants' family, family policy.

Abstract

 Nowadays, we are dealing with a large wave of emigration from Poland. Two factors contributed to this: the high unemployment rate in Poland at the turn of the last centuries and the ease of movement of individuals and groups after Poland's accession to the European Union. The overlap of these two factors meant that many Poles, not infrequently fathers or mothers of families, made decisions about finding a job outside the borders of their homeland. Although economic emigration contributes to improving the conditions of the family's existence, which is undoubtedly its positive effect, it nevertheless has many negative consequences: social, environmental, psychological... If emigration disturbs the system of family functioning, there is a need for broadly understood support of the emigrants' families in order to minimize its negative effects. It is primarily about support that maintains social relations that take a specific form in the family and without which the family becomes dysfunctional. The most important entities that provide such support are: the closest family, state institutions, religious organizations.

References

Bejma, U. (2016). Wsparcie społeczne w sytuacjach granicznych. Wybrane zagadnienia, „Studia nad Rodziną”, nr 38, 117-120. [in Polish].
Bejma, U. (2017). Wybrane formy wsparcia instytucjonalnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w: Praca socjalna wobec wyzwań współczesności. Bojanowska, E. Kawińska, M. (Eds.). Warszawa: KONTRAST, s. 51-65. [in Polish].
Chabior, A., Fabiś, A., Wawrzyniak, J. (2014). Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej. Warszawa: CRZL. [in Polish].
Ciczkowska-Giedziun, M. (2017). (Nie)odkryte możliwości wspierania rodziny w środowisku lokalnym. Pedagogika Społeczna, nr 1, 83-96. [in Polish].
Dekker, R., Engbersen, G. (2014). How Social MediaTtransform Migrant Networks and Facilitate Migration. Global Networks, nr 4, 401-418. [in Polish].
Gizicka, D., Gorbaniuk, J., Szyszka, M. (2010). Rodzina w sytuacji rozłąki migracyjnej, Lublin: Wyd. KUL. [in Polish].
Heidrich, D., Łukaszewicz, A., Nakonieczna-Bartoszewicz, J. (2016). Smartfon zamiast walizki. Cyfrowy wymiar współczesnych migracji, „DELabUW”, nr 4, 10. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.delab.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2016/09/WP _Cyfrowy_wymiar_migracji.pdf. [in Polish].
Isański, J. (2016). Rodziny migracyjne, transfery społeczne jako przykład konsekwencji migracji dla życia rodzinnego w Polsce, w: Dylematy życia rodzinnego. Diagnoza i wsparcie, Szyszka, M. (Ed.). Lublin: Wydawnictwo KUL, s.135-148. [in Polish].
Kawczyńska-Butrym, Z., Kruk, M. (2015). Wsparcie społeczne dla rodzin migracyjnych w Polsce, w: Rodzina wobec wyzwań współczesności. Taranowicz, I., Grotowska, S. (Eds.). Wrocław: Oficyna Wydawnicza, s. 205-217. [in Polish].
Łoskot, M. (2011). Migracja zarobkowa rodziców a szkolne sprawy dzieci, w: Poradnik dla osób doświadczających problemów spowodowanych migracją zarobkową. Krok, D., Landwójtowicz, P., Balicka-Błagitka, B. (Eds.). Opole: VIP for You, s. 33-43. [in Polish].
Majkowski, W. (2006). Socjologia rodziny, w: Rodzina bezcenny dar i zadanie. Stala, J., Osewska, E. (Eds.). Radom: Wydawnictwo Polwen, s. 378-422. [in Polish].
Majkowski, W. (2015). Wybrane formy instytucjonalnego wsparcia rodziny, w: Wielowymiarowość wsparcia współczesnej rodziny polskiej. Kantowicz, E., Ciczkowska-Giedziun, M., Willan-horla, L. (Eds.). Olsztyn: UWM, s. 45-55. [in Polish].
Młyński, J., Szewczyk, W. (2012). Rodzina wobec dylematów migracji zarobkowej, Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [in Polish].
Młyński, J., Szewczyk, W., Zięba, E. (2017). Rozmowy, które leczą. Tarnów: Dobrá kniha . [in Polish].
Namysłowska, I. (2000). Terapia rodzin. Warszawa: wyd.1. [in Polish].
Pawelec, L. (2015). Instytucjonalne rozwiązywanie problemu dziecka z syndromem eurosieroctwa. Pedagogika Rodziny, nr 5/3, 93-104. [in Polish].
Podoski, K., Turnowiecki, W. (2003). Polityka społeczna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [in Polish].
Rajkiewicz, A. (1979). Polityka społeczna. Warszawa: PWN. [in Polish].
Raport. (2017). Rodzina 500+ Przejdź do. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracyi Polityki Społecznej. [in Polish].
Rozporządzenie RADY (EWG), NR 1408/71, z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. [in Polish].
Rozporządzenie RADY (EWG), NR 574/72, z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. [in Polish].
Rozporządzenie RADY (WE), NR 859/2003, z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich obywatelstwo. [in Polish].
Scheffer, P. (2010). Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym. Wołowiec: WYDAWNICTWO CZARNE. [in Polish].
Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne stres i zdrowie. Warszawa: wyd.1. [in Polish].
Ślusarczyk, M. (2014)ю Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, nr 19, s. 75-89. [in Polish].
Stańkowski, B. (2005). Współczesna rodzina podhalańska. Wpływ emigracji zarobkowej na wychowanie dzieci i młodzieży – wyniki badań empirycznych. „Seminare”, nr 23, s. 239-260. [in Polish].
Szewczyk, W. (2011). Poradnictwo rodzinne. Program szkoleniowy dla Ośrodków Polonijnych, Hanover – Tarnów: Zakład Graficzny „Drukarz” w Tarnowie. [in Polish].
Tarka, K. (2014). Sytuacja dziecka w rodzinie migracyjnej. Studia i Prace Pedagogiczne, nr 1, s. 169-180. [in Polish].
Urbańska, S. (2008). Transnarodowość jako perspektywa ujęcia macierzyństwa w warunkach migracji, w: Migracje kobiet. Perspektywa wielowymiarowa. Slany, K. (Ed.). Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 76-85. [in Polish].
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12.03.2014 r. Dz. U. 2004 Nr 64 poz. 593 [in Polish].
Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 05.06.1998 r. Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 576 [in Polish].
Walczak, B. (2014a). Raport. Dziecko, rodzina i szkoła wobec migracji rodzicielskich: 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej. Warszaw: Ośrodek Rozwoju Edukacji. [in Polish].
Walczak, B. (2014b). Społeczne, edukacyjne i wychowawcze konsekwencje migracji rodziców i opiekunów prawnych uczestników szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Warszawa: wyd.1. [in Polish].

Abstract views: 213
PDF Downloads: 87
Published
2019-06-28
How to Cite
Bejma, U., Majkowski, W., Młyński, J., & Kome, A. (2019). FAMILY SUPPORT ENTITIES IN THE MIGRATION SITUATION OF ITS MEMBERS. Scientific Journal of Polonia University, 35(4), 52-61. https://doi.org/10.23856/3506

Most read articles by the same author(s)