INTERSEMIOTIC TRANSLATION AS A METHOD OF TEACHING ENGLISH TO MENTALLY HANDICAPPED STUDENTS

Keywords: intersemiotic translation, intellectual disability, mentally handicapped students teaching methods.

Abstract

 The article is focused on the problem of intersemiotic interpretation as a method of teaching English to mentally handicapped students. It also substantiates the objective necessity that a skilled teacher should be very flexible and methodologycally well-prepared for teaching English as a foreign language to such special students, using different methods tailored to their individual needs. The authors claim that working with students with special educational needs is a constant search for new forms and methods of work. It’s proved that while discussing literary texts that are especially difficult for mentally handicapped students, lessons should be based on students' creative activity, which leads to positive effects and provides children with new stimuli for quick reactions and critical thinking. The authors define that in intersemiotic translation the most valuable are activities of students, which allow to translate a literary text into a special text intended for recitation, radio, television, theater, when students have to do many analytical activities: to determine the place of events, to extract heroes, to choose fragments of the narrative, to transform text fragments into dialogues, to make a cast, to match the background music and acoustic effects.

References

Assessment Psychology Online. (2019). All about psychological assessment, testing, and practice management. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.assessmentpsychology.com/iqclassifications.htm. [in English].
Babelyuk, O. (2017). Culture Strategy in Translating Postmodern Literary Text. Scientific Journal of Polonia University, 22(3), 23-26. https://doi.org/10.23856/2202. [in English].
Bezemer, J. and Kress, G. (2009). Visualizing English: a social semiotic history of a school subject. Visual communication 8 (3), 249-262. [in English].
Bochenek-Kaczmarczyk, O. (2013). Metody i techniki aktywizujące stosowane w nauczaniu języka angielskiego. [Electronic resource]. Retrieved from www.publikacje.edu.pl/pdf/10145.pdf. [in Polish].
Bovair, K., Mc Laughlin, C. (2012). Counselling in school. London and New York: Routledge. [in English].
Brooks, B. (1979). Teaching Mentally Handicapped Children: A Handbook of Practical Ideas. Hardcover. [in English].
Brzezińska, A. (1991). Dzieci z trudnościami w uczeniu się (w) Dziecko niepełnosprawne w rodzinie (red. I. Obuchowska). Warszawa: WsiP.152-199 [in Polish].
Buchnat, M., Tylewska-Nowak, B. (2013). Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji Warszawa: Difin. [in Polish].
Burzyńska, M. (2004). Nauczanie języka obcego uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności intelektualnej): 125-14436(w). Niezwykły uczeń- indywidualne potrzeby edukacyjne w nauce języków obcych Karpińka- Szaj, K. (Red.). Neofilolog. [in Polish].
Burzyńska, M. (2011). Terapeutyczne aspekty nauczania języka obcego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (na przykładzie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim). [in Polish].
Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Cambridge: University Press. [in English].
Dale, E. (1969). Audiovisual methods in teaching. New York: Dryden Press. [in English].
Domagała-Zyśk, E. (2012). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku rówieśniczym. Lublin: WsiP. [in Polish].
Doroszewska, J. (1989). Pedagogika specjalna tom II. Podstawowe problemy teorii i praktyki rewalidacji poszczególnych odchyleń od normy. Wrocław: Ossolineum. [in Polish].
Dyduchowa, A. (1984/85). Zeszyt 4. Jak kształcić sprawność językową?, w: ‘Język polski w szkole’. Kielce. [in Polish].
Dyduchowa, A. (1988). Metody kształcenia sprawności językowej uczniów. Kraków: WSP. [in Polish].
ePedagogika.pl. (2019). Portal dla pedagogów i nie tylko. Dz.U. z 2017 r. poz. 356. [Electronic resource]. Retrieved from https://epedagogika.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/podstawa-programowa-dla-ucznia-niepelnosprawnego-w-stopniu-lekkim-2805.htmlgólnego dla szkoły policealnej. [in Polish].
Global Health Observatory (GHO) data. (2019). World Health Organization. Reports. [Electronic resource]. Retrieved from https://www.who.int/gho/publications/en/. [in English].
Grzegorzewska, M. (1985). Pedagog w służbie dzieci niepełnosprawnych. Warszawa: WSPS. [in Polish].
Jakobson, R. (2004). On linguistic aspects of translation, in: Venuti, L. (Ed.). The Translation Studies Reader. New York and London: Routledge. 138-143. [in English].
Karpińska–Szaj, K. (2013). Nauczanie języków obcych uczniów z niepełnosprawnością w szkołach ogólnodostępnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. [in Polish].
Kaźmierczak, M. (2017). Od przekładu intersemiotycznego do intersemiotycznych aspektów tłumaczeniowych. Przekładaniec, no. 34, 7-35. [in Polish].
Komorowska, H. (1988). Ćwiczenia komunikacyjne w nauce j obcego. Warszawa: WsiP. [in Polish].
Komorowska, H. (2015). Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa: WsiP. [in Polish].
Kostkiewiczowa, T. (2012). Słownik Terminów literackich. Kraków: Open. [in Polish].
Kourdis, E., and Zafiri, M. (2010). Semiotics and Translation in support of mother tongue teaching. Signs 3, 108-133. [in English].
Kryński, A., Pluskota, M. (2012). Pedagogika humanistyczna. Teoria i praktyka. Częstochowa: Akademia Polonijna. [in Polish].
Kubiczek, B. (2007). Metody aktywizujące Jak nauczyć uczniów uczenia się. Opole: NOWIK. [in Polish].
Kupisiewicz, M. (2013). Słownik pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo PWN. [in Polish].
Łopatkowa, M. (1992). Pedagogika serca. Warszawa: Difin s.a. [in Polish].
Michałowska, B. (n.d.). Upośledzenie Umysłowe – Przegląd Literatury. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.publikacje.edu.pl/pdf/7624.pdf. [in Polish].
Nowak, M. (2001). Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej. Lublin: wyb. KUL. [in Polish].
Okoń, W. (1998). Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak. [in Polish].
Pasternak, E. (1987). Zachowanie przystosowawcze uczniów lekko upośledzonych umysłowo. Lublin: UMCS. [in Polish].
Polakowski, J. (1982). Metoda przekładu intersemiotycznego w kształceniu sprawności językowej. Oświata i Wychowanie, no. 17. [in Polish].
Półturzycki, J. (1999). Dydaktyka dla nauczycieli. Toruń: wyd. Adam Marszałek. [in Polish].
Reichard, C. L., Cronis, T. G., Joseph, E. Justen III. (1982). Creative Teaching of the Mentally Handicapped Paperbac. Love Publishing co. [in English].
Richards, J. C., Rodgers, T. S. (1986). Approaches and methods of language teaching. Cambridge: Cambrigde. [in English].
Sękowska, Z. (1998). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: WSPS. [in Polish].
Stawowy- Wojnarowska, I. (1989). Podstawy kształcenia specjalnego Kraków: WsiP. [in Polish].
Suchodolski, B. (1980). Podręcznik dla kandydatów na nauczycieli. Warszawa: PWN. [in Polish].
Szpotowicz, M. (2011). Podstawa programowa edukacji wczesnoszkolnej w zakresie języka obcego nowożytnego. Podstawa programowa z komentarzami, tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, 27-28. [in Polish].
Szulc, D. (n.d.). Nauczanie języka angielskiego osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. [Electronic resource]. Retrieved from http://www.edukacja.edux.pl/p-23269-nauczanie-jezyka-angielskiego-osob-z-niepelnosprawnoscia.php. [in Polish].
Szymik, E. (1993/1994). Metoda przekładu intersemiotycznego na lekcjach języka polskiego, w: Język polski w szkole, zeszyt 4. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP. [in Polish].
Technology and beyond. (2019). [Electronic resource]. Retrieved from https://teachernoella.weebly.com/dales-cone-of-experience.html. [in English].
Tomkiewicz-Bętkowska, A. (2016). ABC Pedagoga Specjalnego. Razem łatwiej. Kraków: Nowe doświadczenia. [in Polish].
Turner, G. (2000). Teaching young adults: A handbook for teachers in further education. Florence, KY: Routledge. [in English].
Willis, J. (2007). Brain-Friendly Strategies for the Inclusion Classroom. [Electronic resource]. Retrieved from www.ascd.org/publications/books/107040/chapters/Success-for-all-Students-in-Inclusion-Classes.aspx. [in English].
Wyczesany, J. (2002). Pedagogika upośledzonych umysłowo Kraków: oficyna wydawnicza Impuls. [in Polish].
Zasępa, E. (2017). Osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Kraków: Wyd. I. [in Polish].

Abstract views: 233
PDF Downloads: 121
Published
2019-06-28
How to Cite
Całus, K., & Malanyuk, M. (2019). INTERSEMIOTIC TRANSLATION AS A METHOD OF TEACHING ENGLISH TO MENTALLY HANDICAPPED STUDENTS. Scientific Journal of Polonia University, 35(4), 91-101. https://doi.org/10.23856/3511