MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PROFESJI ZAUFANIA PUBLICZNEGO POZA SAMORZĄDEM ZAWODOWYM W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH ART.17UST.1 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  • Jacek Wiatrowski Polonia University in Czestochowa

Abstract

Egzemplifikacja zasadności uformowania samorządu zawodo- wego wyrażona jest w konstytucyjnym jego zakotwiczeniu w artykule 17 ust.1 Konstytucji RP. Tym samym, istota samorządu zawodowego zostaje wzmocniona przez  konstytucyjne  sformułowanie  zawarte w wymienionym powyżej unormowaniu. Określenie takie jest wy- mowne, przez co pozwala stwierdzić, że przymiot zawodów zaufania publicznego nie może przysługiwać ogółowi zawodów, a nawet więk- szości z nich. Zważywszy na powyższe wywody, należy postawić tezę, iż nie można i nie powinno się odmawiać prawa ustawodawcy do takiego ukształtowania modelu samorządności korporacyjnej, który uważa za słuszny i właściwy dla dobra i bezpieczeństwa obywateli.

Abstract views: 148
PDF Downloads: 132
Published
2014-10-14
How to Cite
Wiatrowski, J. (2014). MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA PROFESJI ZAUFANIA PUBLICZNEGO POZA SAMORZĄDEM ZAWODOWYM W ŚWIETLE POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH ART.17UST.1 KONSTYTUCJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Scientific Journal of Polonia University, 11(4), 157-162. https://doi.org/10.23856/1109