MAŁŻEŃSTWO, MACIERZYŃSTWO I RODZINA WARUNKIEM TRWANIA POKOLEŃ

  • Paweł Świerczek
  • Bartosz Wanot Polonia University in Czestochowa

Abstract

Marriage (legal) – the recognized union of a man and a woman whose aim is their shared life, mutual support, fidelity and cooperation for the welfare of the established family, especially raising their children. Parenthood means the motherhood of a woman and the fatherhood of a man by whom the offspring were conceived . Therefore, they are both responsible for the love for the child (children), their financial support, proper care, concern for their health and initial upbringing. It stems from the fact that parents’ example is the best model of education for the young generation in terms of themselves, the parents, the nation and the entire human community. Families form kin, local communities, nationalities and a set of nationalities forms state societies achieving common goals. Through full freedom (including sovereignty), peace and decent life of all the inhabitants of the earth they aspire to a community with its members supporting each other on all fronts of human existence.

References

Bylica, P. Darwin o celowości w przyrodzie. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2008, 53.3-4.

Encyklopedia powszechna PWN. Wydanie drugie. Tom 2. PWN. Warszawa 1984

Fizjologia człowieka: podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier Urban & Partner, 2014.

Jabłoński D., Ostasz L. (2001), Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie, Adiaphor,

Siwek, S. Czynniki społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju i zachowania. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Psychologica. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Dz.U.

Nr 9 poz. 59

Wikipedia. Wolna encyklopedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Libido.

Dostep 26.02.2016


Abstract views: 286
PDF Downloads: 149
Published
2016-09-17
How to Cite
Świerczek, P., & Wanot, B. (2016). MAŁŻEŃSTWO, MACIERZYŃSTWO I RODZINA WARUNKIEM TRWANIA POKOLEŃ. Scientific Journal of Polonia University, 16(1), 87-93. https://doi.org/10.23856/1606

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>