Andronova, Elena, Tashkent Branch of Moscow State University named after M. V. Lomonosov, Uzbekistan