Babelyuk, Oksana, Lviv State University of Life Safety, Ukraine